Dr. Drees ontsiert Muisbroek

Anneke Bode-Huizer

In deze tijd waarin de landelijke verkiezingen weer in het nieuws zijn, is het aardig te lezen wat een ophef er soms gemaakt werd over verkiezingspropaganda. In Het Vrije Volk van 21 juni 1952 schreef de secretaris van de PvdA in het gewest Zuid-Holland namelijk een stukje onder de titel ‘Dr. Drees ontsiert Muisbroek’. In de regionale pers ontketende dit direct enkele reacties. Lees maar eens mee.

Verkiezingsposter van Willem Drees25 juni 1952
Het Nieuwsblad voor Gorinchem en omstreken schrijft:
“In Het Vrije Volk van Vrijdag heeft de heer J. Spronkers, secretaris van de P.v.d.A. in het gewest Zuid-Holland, onder de titel ‘Dr. Drees ontsiert Muisbroek’ o.m. het volgende medegedeeld:
‘In Muisbroek, voor velen onzer een onbekend oord, heeft iemand de zonde begaan, de plaat met de foto van Drees op de muur van zijn huis te plakken. Burgemeester N. v.d. Brugge, een machtig man in dit oord, dat een buurtschap van de gemeente Giessen-Nieuwkerk is, gaf via de veldwachter bevel tot verwijdering van deze ontsierende reclame.
De burgemeester bestuurt drie gemeenten, samen tellende 2082 inwoners. Wat moet Drees zich wel klein gevoelen bij zo’n machtig man, die zijn gemeenten niet wil ontsieren met de foto van de minister-president. Wij constateerden, dat platen van de A.R. in een ander buurtschap van het Koninkrijk Giessen-Nieuwkerk niet waren verwijderd.’
Aan het slot noemt de heer Spronkers een en ander ‘een partijdig bevel’.
De mededelingen van de heer Spronkers trokken uiteraard sterk de aandacht en zijn in brede kring besproken. Van bevoegde zijde vernamen we, dat men de heer Spronkers – wellicht te goeder trouw – niet juist heeft ingelicht. De man die een aantal biljetten van Drees op zijn woning had geplakt woont naast de eigenaar, zelfs min of meer onder één dak van deze woning. De verhuurder, die zich als man van de SGP blijkbaar aan de biljetten ergerde, beklaagde zich hierover bij de rijksveldwachter, de heer Verhey. Deze herinnerde zich een Provinciale Verordening, die ontsierende reclame verbiedt en gaf bevel tot verwijdering der biljetten. De burgemeester staat evenwel volkomen buiten deze geschiedenis.” Tot zover het Nieuwsblad voor Gorinchem e.o.

30 juni 1952
De week erna reageert een inwoner van Giessen-Nieuwkerk op het bericht van de krant.
“Naar aanleiding van het artikeltje in Uw blad van 25 juni getiteld: Drees moest in Muisbroek verdwijnen, zou ik een opmerking willen maken over de zin: ‘de verhuurder, die zich als man van de SGP blijkbaar aan de biljetten ergerde.’
Ik ben van nabij bekend met de omstandigheden betreffende de SGP en kan U melden, dat bedoelde verhuurder van dat huis nooit aangesloten is geweest bij de SGP en ook nu niet aangesloten is.
Dus zou ik gaarne willen, dat U dit zinnetje niet in dat artikel had opgenomen.
Anders zou uiteindelijk de SGP de schuld nog krijgen van de gehaspel over die aanplakkerij.
De SGP krijgt toch al laster genoeg (ook van de zijde der Christelijke partijen) dat ze scheurmakers zijn en afbrekers van de Herv. Kerk, enz. enz. Laat ze dan van deze laster verschoond blijven, daar bedoelde verhuurder buiten de SGP staat.
Een inwoner van Giessen-Nieuwkerk (Naam en adres van de inzender zijn de redactie bekend.)”

Nogmaals Muisbroek
In de volgende editie van de krant reageert de “plakatenplakker”.
“ Geachte Redactie,
Een dezer dagen kreeg ik het ingezonden stukje in handen met als kop ‘Drees moest in Muisbroek verdwijnen‘. Ondergetekende is die man die deze platen op z’n huurwoning plakte. De plakaten heb ik moeten verwijderen op last van een gemeenteverordening en dit deelde me veldwachter Verheij mede. Dit bevel is ook volvoerd. Over het aantal werd niet gepraat, want aan de binnenzijde van mijn ramen waren er ongeveer vier aangeplakt, alleen die op de muur moesten worden verwijderd.
En maandag 23 Juni kwam de heer Verheij met die Provinciale Verordening die alleen 2 platen toestaat binnen of op de muur, dat geeft niet.
Voor de eerste komst van Verheij zaten de platen er al 3 weken op; na het bevel bleven de platen van de andere partij (A.R.) zitten, en heb ik ze er toen ook weer opgeplakt, maar alvorens had ik me bij mijn Gewestelijk secretaris beklaagd. En nu vandaag werd aan m’n vrouw verteld door de verhuurder, dat hij nooit iets aan de veldwachter heeft gevraagd omtrent verwijdering van die ‘ontsierende platen’, laat staan zich beklaagd. En ook is hij geen man van de SGP, want hieraan heeft hij zich geërgerd, evenals aan de platen van dr. Drees.
Maar nu zou ik wel eens willen weten, wie degene is, die de foto van de Minister-President als ontsierend durft te kenmerken. Als hij de moed heeft stelt hij zich in verbinding met mij, maar stuurt geen anonieme stukjes in. In afwachting of deze persoon(en) de moed heeft open kaart te spelen, en hopende dat uw blad in het vervolg ook niet wat te goeder trouw zal zijn, verblijf ik,
Hoogachtend, J. Blokland."

Muisbroekseweg 33
Muisbroekseweg 33 - huidige situatie

Naschrift
Natuurlijk is het interessant te weten wie Blokland was en waar hij woonde. In 1946 kwam er een J. Blokland in Giessen-Nieuwkerk wonen op het adres Muisbroek 44. Waarschijnlijk woonden hij en zijn vrouw Annie enige tijd in bij hun (schoon)ouders, de fam. M. Muis, die in een woning van de graanmaalderij woonden. Later zijn Jaap Blokland en zijn echtgenote verhuisd naar de boerderij van Adriaan de Groot (bij het Pinkeveer, nu Muisbroekseweg 31), waar ze aan de oostzijde woonden.
Na hen woonde de ongetrouwde Lena Vonk hier.

Bezoekadres

Dorpsstraat 10
3381 AG Giessenburg
telefoon: 0184-652872
e-mail: secretariaatgvgs@gmail.com

Vacatures

Wij zoeken bestuursleden. Onze vereniging is op zoek naar een conservator en een bestuurslid PR en communicatie. Kom jij ons team versterken? Kijk hier voor meer informatie.

Openingstijden:

woensdag- en zaterdagmiddag
13:30 uur tot 17:00 uur
groepen op afspraak

0184 65 28 72
bgg secretariaatgvgs@gmail.com

Boek Schelluinen

Ter gelegenheid van het feit dat Schelluinen 800 jaar bestaat, is door de Geschiedkundige vereniging een jubileumboek uitgegeven. > Lees verder

Fotobank

Duizenden historische foto's van onze dorpen in de Fotobank. Het aantal groeit nog steeds! > Lees verder

Privcay

Privacy reglement